Referencer

Christian Gotfredsen, faglig leder, på vegne af ledelsen i ASpecT  2017

ASpecT rummer syv botilbud for unge mennesker med ASF, under Center for Selvstændige Boformer i København.

Lotte Sandberg har undervist vores faste medarbejdere i objekt relations teori og implementeret sin metode til ”Afgiftning” . Målet er, at forstå hvordan vores beboere, ubevidst, gør brug af primitive forsvarsmekanismer og derigennem blive mere klare på, hvilke mekanismer der er på spil i relationen. Dette bidrager til, at vi bliver bedre til, at rumme og containe en beboer på en kontaktfuld og empatisk måde og samtidig formår, at adskille os professionelt.

Afgiftningsmodellen anvendes og implementeres nu løbende af vores syv teams på de enkelte bosteder og tilbud, både internt i teamene og i samarbejde med ledelsen i ASpecT.

Vi har den oplevelse, at Lotte Sandbergs model er en stor styrkelse af vores faglighed og hjælper os til, at identificere behov for yderligere tiltag i form af psykologbistand til medarbejdere der bliver uhensigtsmæssigt ramte, eller kontakt trætte, i relationen med beboere der er kognitivt og/eller tilknytningsmæssigt udfordrede.

Vi er sikre på at metoden kan bruges, og der er ingen tvivl om at vi fortsætter med implementering i alle team i 2017.

 Af rå fakta kan vi i statistikken se at vores fravær fra januar til november er faldet fra 17,2 til 10,6 dage i snit, og trods det stadig lidt høje tal, er det en  betragtelig reducering. Dette tilskrives den samlede indsats i ASPECT, hvoraf Afgiftningsmetoden er en signifikant faktor.

Desuden har vi haft stor glæde og nytte af Lotte Sandbergs supervision af personalegrupper og af psykologisk debriefing til teams i krise efter mere voldsomme hændelser.

Lotte Sandberg har en nærværende, empatisk og rummende evne til at skabe et trygt miljø hvor det bliver legitimt at udstille sin sårbarhed og skabe retning videre, på en konstruktiv måde.

Vi kan på det varmeste anbefale Lotte.

 

Jørgen Nørgaard Christensen, Distriktschef, Plejecenter Møllehjørnet, Skanderborg 2014

"Samarbejdet med "Professionel Kontakt" opstod på baggrund af konkrete behov på et større plejecenter, hvor konflikter i forhold til enkelte borgere og et antal pårørende påvirkede medarbejdernes trivsel i betydelig grad.

Forløbet blev planlagt i tæt og konstruktivt samarbejde mellem konsulenthuset, centerets ledelse og arbejdsmiljøorganisationen. Lotte Sandberg og Marianne Andresaen leverede nøjagtigt den aftalte vare og på en egnet, lyttende, troværdig og indsigtsfuld måde.

Resultaterne er synlige og markante. Medarbejdere og ledere har fået et fælles sprog og platform omkring konflikter og deres håndtering - og sproget bliver brugt! Lysten og modet til at drøfte konfliktfyldte forhold - også mellem medarbejderne indbyrdes - er øget i betydelig grad og evnen til at få noget konstruktivt ud af drøftelserne er vokset.

Medarbejderne har fået større bevidsthed om egen rolle i konfliktopbygningen og har tilegnet sig værktøjer til forebyggelse af konflikter. Endelig har de tilegnet sig  konkrete løsninger i fht frigørelse, når uheldet måske alligevel er ude, hvilket har skabt tryghed. Hertil bidrager også indsigt i og aftaler om psykisk førstehjælp.

Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med forløbet og de afledte resultater."

 

Lone Rolvig, Arbejdsmiljøkoordinator Region Midt, 2013

"I specialområdet UFH (Udviklingsforstyrrelser og Fysisk Handicap) har vi været meget tilfredse med samarbejdet med "Professionel Kontakt"

Marianne Andreasen og Lotte Sandberg har lagt vægt på at lave et godt forarbejde inden kurserne. De har sat sig ind i de aktuelle problemstillinger, og sørget for klar forventningsafstemning, hvor indsats og mål er blevet fastlagt. Der har været fin opfølgning efter kurserne. Underviserne er fagligt dygtige, de ved præcis, hvilke opgaver og udfordringer kursisterne står i til daglig, og de anvender cases, som kursisterne kan nikke genkendende til.

Indhold i kurserne har været særdeles relevant og undervisningsformen har været meget inspirerende, hvor man veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. Der er giver særdeles fine tilbagemeldinger fra alle deltagere, der oplever, at de får mange brugbare redskaber og handlemuligheder med tilbage til deres daglige arbejde på Bo-afdelingerne."

 

Jacob Thiesen, Arbejdsmiljøleder og Uddannelsesansvarlig, Ungecenter Eghøj 2011

"Ungecenter Eghøj med sine godt 100 fastansatte pædagogiske medarbejdere og ca. 65 døgnanbragte unge fordelt på 6 afdelinger, havde brug for et uddannelses forløb som tog hånd om os, - fra start til slut. Vi ville mere, end blot lære at passe på os selv i konfliktsituationer. Vi ville voldsforebygge og fokusere på konfliktnedtrapning og vi ville lære det på en måde vi selv kunne vedligeholde efterfølgende.

Hos Lotte Sandberg fik vi lige nøjagtig et sådant uddannelsesforløb. Hun var velforberedt teoretisk, med stort kendskab til vilkårene i en offentlig pædagogisk verden og en sikker myndig tilgang til undervisningen, uanset om den rettede sig til uuddannede ansatte eller medarbejdere med mange års erfaring - med dobbeltuddannelser og fine diplomer. Foruden en række brugbare fysiske forsvarsteknikker har Lotte Sandberg lært os hvor afgørende det er, at der er nærvær i kontakten til de unge og nærvær og kommunikation kolleger imellem, som væsentlige forudsætninger for voldsforebyggelse og skånsom konflikthåndtering.

På Ungecenter Eghøj, kan vi nu et år efter konstatere et markant fald i magtanvendelser, som konsekvens af denne tilgang. Uddannelsesforløbet har slået rod og lever videre i den daglige kritiske dialog om konfliktnedtrappende og voldsforebyggende tiltag kolleger imellem."